New Activity
Play Map Quiz
1.

Euphrates River

2.

Dardanelles Strait

3.

Bosporus Strait

4.

Sahara Desert

5.

Nile River

6.

Atlas Mountains

7.

Mediterranean Sea

8.

Sinai Peninsula

9.

Red Sea

10.

Strait of Hormuz

11.

Taurus Mountains

12.

Arabian Peninsula

13.

Tigris River

14.

Black Sea

15.

Zagros Mountains