His activities

 • Memory Game

  porcentajes

  Memory Game

  relacionar porcentajes con decimales y representación

 • Memory Game

  porcentajes

  Memory Game

  identificar porcentaje con fracción y con nº decimal

 • ABC Game

  repaso de contenidos de castellano del 2º trimestre para el tercer ciclo de primaria

 • ABC Game

  contenidos del 1er tirmestre de castellano del tercer ciclo de primaria

 • Fill in the Blanks Game

  Definir palabras

  Fill in the Blanks Game

  Completa las normas para definir sustantivos, adjetivos y verbos.

 • Fill in the Blanks Game

  Teatro: tragedia y comedia

  Fill in the Blanks Game

  Completa con las palabras adecuadas.

 • Quiz

  Deurás assennyalar la que està ben escrita

 • Matching Game

  texto, tipos II

  Matching Game

  Identificar textos. Encuentra dos textos de cada tipo.

 • Matching Game

  texto, tipos I

  Matching Game

  Identificar textos. Encuentra dos textos de cada tipo.

 • Matching Columns Game

  Tipus de textos II

  Matching Columns Game

  Relaciona cada text amb el seu tipus

 • Matching Columns Game

  Tipus de textos I

  Matching Columns Game

  Relaciona cada text amb el seu tipus

 • Matching Columns Game

  Tipus de textos III

  Matching Columns Game

  Si ja has superat els nivells I i II, atreveix-te amb el III. Relaciona cada text amb el seu tipus

 • Matching Game

  texto, tipos III

  Matching Game

  Si ya has superado los niveles I y II, atrévete con el III. Encuentra dos textos de cada tipo.

 • Quiz

  Practicar les paraules i expressions claus per donar indicacions. Aquesta serà la teua posició a algunes preguntes ^v>< indica cap a on mires al començament.

 • ABC Game

  Conceptes sobre la llengua i les llengües e identitat de la Comunitat Valenciana

 • Crossword Puzzle

  Abreviatures

  Crossword Puzzle

  trobar el significat de cada abreviatura

 • ABC Game

  reuleta amb preposicions, conjuncios, intejeccions i més

 • Matching Columns Game

  regla de 3

  Matching Columns Game

  si 2 tiradas valen 10 puntos, ¿cuanto valdrá otro número de tiradas?

 • Fill in the Blanks Game

  Preposiciones

  Fill in the Blanks Game

  Completar frases con preposiciones

 • Word Search Puzzle

  paraules acabades en c i g

  Word Search Puzzle

  Buscar paraules que acaben en c i g