Her activities

  • ABC Game

    Aquesta activitat consisteix a relacionar cadascuna de les lletres del alfabet amb un concepte de Coneixement del Medi, tant natural com social.

  • Quiz

    En aquest test repassareu i reforçareu els continguts de matemàtiques que heu treballat al llarg del curs de 4t.