His activities

 • Unscramble Words Game

  Thì & là game 1

  Unscramble Words Game

  Ráp câu với thì & là

 • Unscramble Words Game

  Bao nhiêu? game 10

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 2 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 2 meaningful sentences)

 • Unscramble Words Game

  Bao nhiêu? game 9

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 2 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 2 meaningful sentences)

 • Unscramble Words Game

  Bao nhiêu? game 8

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 2 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 2 meaningful sentences)

 • Unscramble Words Game

  Bao nhiêu? game 7

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 2 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 2 meaningful sentences)

 • Unscramble Words Game

  Bao nhiêu? game 6

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Bao nhiêu? game 5

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Bao nhiêu? game 4

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Bao nhiêu? game 3

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Bao nhiêu? game 2

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Bao nhiêu? game 1

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Matching Game

  Bao nhiêu?

  Matching Game

  How many?

 • Dictation Game

  Nghe từng câu và viết lại. Mỗi câu kết thúc bằng dấu chấm. (Listen and write down sentences. Each sentence ends with a period.)

 • Dialogue Game

  Chào hỏi

  Dialogue Game

  Đối thoại giữa Mai, Nam và anh Minh

 • Unscramble Words Game

  Đây là & của game 8

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Đây là & của game 7

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Đây là & của game 3

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Đây là & của game 2

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Đây là & của game 6

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Đây là & của game 5

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Đây là & của game 4

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Đây là & của game 1

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 1 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 1 meaningful sentence)

 • Unscramble Words Game

  Đây là & của game 9

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 2 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 2 meaningful sentences)

 • Unscramble Words Game

  Đây là & của game 10

  Unscramble Words Game

  Sắp xếp từ thành 2 câu đúng nghĩa. (Arrange words to make 2 meaningful sentences)