New Activity
Play Quiz
1. 
מי היה האיש העמלקי שהגיע אל דוד וטען שהוא הוא הורג שאול?
A.
המואבי
B.
האמלקי
C.
האדומי
D.
הפלשתי
2. 
מה היה שם אשת דוד?
A.
מיכל
B.
אחינעם
C.
בת-עמיאל
D.
בת-שבע
3. 
איזה עיר הייתה עיר מקלט לדוד?
A.
חברון
B.
ירושלים
C.
ציקלג
D.
שילה
4. 
מי היה הכהן הראש בימי דוד?
A.
אביתר
B.
צדוק
C.
אחיתוב
D.
אחימלך
5. 
מה היה תפקידו של אחימלך בזמן שדוד נמלך?
A.
כהן הראש
B.
רע דוד
C.
צבא דוד
D.
עצה דוד
6. 
מי היה המלך שהיה נגד דוד במלחמת הפלשתים?
A.
אכיש
B.
אבינדב
C.
אבישי
D.
שאול
7. 
מה היה שם העיר שבה נמלך דוד?
A.
ירושלים
B.
חברון
C.
צפת
D.
שילה
8. 
מה היה שם המלך שהיה נגד דוד במלחמת העמלקים?
A.
אבישי
B.
אכיש
C.
אבינדב
D.
שאול
9. 
מי ניסה להרוג את נבל בעקבות מותו של שאול?
A.
אביגיל
B.
מיכל
C.
אחיטוב
D.
אחינעם
10. 
מה היה שם הבן של שאול שנהרג במלחמת הפלשתים?
A.
יהונתן
B.
אבישי
C.
ישבושת
D.
אבינדב