New Activity
Play Quiz
1. 
¿Como se denomina a las Técnicas de Golpe?
A.
Katame- Waza
B.
Shime Waza
C.
Atemi Waza
D.
Kansetsu Waza
E.
NAGE WAZA
2. 
¿Como se denomina a las Inmovilizaciones?
A.
Atemi Waza
B.
Katame Waza
C.
Nage Waza
D.
Shime Waza
3. 
¿Como se denomina a las Estrangulaciones?
A.
Atemi Waza
B.
Kansetsu Waza
C.
Shime Waza
D.
Nage Waza
4. 
¿Como se denomina a las Luxaciones?
A.
Todome Waza
B.
Nage-Waza
C.
Katame Waza
D.
Kansetsu Waza
5. 
¿Tetsui es?
A.
Atemi Waza
B.
Katame Waza
C.
Nage Waza
D.
Shime Waza
6. 
¿Tetsui, Empi, Teisho, Fumikomi y Taisoku ate son?
A.
Katame- Waza
B.
Shime Waza
C.
Nage Waza
D.
Atemi Waza
7. 
Juji Gatame, Hiza Gatame, Te Gatame y Ne Ude Gaheshi son
A.
Shime Waza
B.
Kansetsu Waza
C.
Katame Waza
D.
Todome Waz
8. 
¿Cual NO es una Inmovilización (katame waza)?
A.
Juji gatame
B.
Hiza gatame
C.
Ne Ude Gaheshi
D.
Hadaka Jime
E.
TE GATAME
9. 
¿Cual NO es una estrangulación (Shime Waza)?
A.
Okuri eri Jime
B.
Hadaka Ja Jime
C.
Juji Jime
D.
Ne ude Gaheshi
10. 
Ritsu Rei y Otoga Ni Rei ¿Que són?
A.
Rei-shikiki son dos forma posibles de Saludar
B.
Hiraki
C.
Gyakute Dory
D.
Kamae Kata
11. 
Hidari Kamae, Migi Kamae y Shizen Tai ¿Que son?
A.
Kamae Kata
B.
Kogeki Sata
C.
Ukemi-Kata
D.
Hazushi-kata
12. 
¿Uchi Tsukami y Soto Tsukami son ?
A.
Uke Kata
B.
Kogeki kata
C.
Kamae Kata
D.
zempo ukemi
13. 
Hazushi Kata tiene los siguientes items, EXCEPTO:
A.
Uchi yoko nuki
B.
Uchi maki nuki
C.
Soto maki nuki
D.
Soto Tsukami.
14. 
¿Cual NO es una Kansetsu Waza luxación?
A.
Ude Waza
B.
Ude Gatame
C.
Ude Gaheshi
D.
Ne ude Gaheshi
E.
KOTE WAZA
F.
KOTE GAESHI
15. 
¿Cual NO es un Nage Waza proyecciones?
A.
O Soto Gari
B.
O Ghoshi
C.
Irimi Nage
D.
Tsukomi Jime
16. 
¿Cual NO es una Todome Waza (Controles)?
A.
Tsukomi Jime
B.
Kanuki Gatame
C.
OTOSHI ZUKI
D.
Kote Waza
17. 
¿Kote Waza, Kote Gaheshi, Ude Waza, Ude Gatame, Ude Gaheshi, Kata Waza son?
A.
Kansetsu Waza
B.
Katame Waza
C.
Nage Waza
D.
Todome Waza
18. 
¿Uchi Yoko Nuki, Uchi Maki Nuki y Soto Maki Nuki son?
A.
Uke Kata
B.
Hazushi-Kata
C.
Kogeki Kata
D.
Ukemi Kata
19. 
¿Como se denomina a la distancia De Ataque?
A.
Tsukami No Maai
B.
Seme No maai
C.
Toma
D.
Ma
E.
Chika ma
20. 
¿Como se denomina a la Distancia Cuerpo a Cuerpo?
A.
Seme No Maai
B.
Tsukami No Maai
C.
Chika ma
D.
To ma
E.
Ma
21. 
¿Como se denomina a la distancia Larga?
A.
To ma
B.
Ma- ai
C.
Ma
D.
Chika ma
E.
Tsukami No Maai
22. 
¿Como se denomina a la distancia Media?
A.
Ma- ai
B.
Ma
C.
Seme No Maai
D.
Tsukami No Maai
E.
To ma
F.
Chika ma
23. 
¿Como se denomina a la visión periférica?
A.
Chakugan
B.
Me No Tsukekata
C.
Ensan no metsuke
D.
Kokyu
24. 
¿Como se denomina a la Respiración?
A.
Donto
B.
Kyo Shiki
C.
Fuki Shiki
D.
Kokyu
E.
Taisoku
F.
Ibuki
25. 
¿La respiración Abdominal se denomina?
A.
Fuki shiki
B.
Donto
C.
Kyo Shiki
D.
Taisoku
26. 
¿La respiración Torácica se denomina?
A.
Kyo Shiki
B.
Fuki Shiki
C.
Donto
D.
Taisoku
27. 
¿La respiración Normal se denomina?
A.
Kyo Shiki
B.
Kokyu
C.
Donto
D.
Fuki Shiki
28. 
La respiración Abdominal "Diafragmática Sonora y Con Contracción" se denomina?
A.
Ibuki-Nogare
B.
Nogare
C.
Ibuki
D.
Taisoku
E.
Kyo Shiki
F.
Fuki Shiki
29. 
La respiración Abdominal (Fuki Shiki) "Diafragmática NO Sonora y Con Contracción Muscular "se denomina?
A.
Ibuki-Nogare
B.
Nogare
C.
Ibuki
D.
Donto
E.
Kyo Shiki
F.
Fuki Shiki
30. 
¿La Retención Respiratoria de denomina?
A.
Donto
B.
Ibuki
C.
Nogare
D.
Taisoku